juazeiro

juazeiro

Juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.). Foto: Tocandira

juazeiro